"SWEDISH BATTERY INNOVATIONS"
Lilla Bommen 6
Gothenburg
411 04
Sweden

LOF

SWEDISH BATTERY INNOVATIONS

ZALETY

Technologia przygotowania masy czynnej z wykorzystaniem nisko utlenionego w proszku. Do przygotowania masy czynnej jest u?ywany w proszku, przygotowany wed?ug tradycyjnej, europejskiej technologii bez zwi?kszania zawarto?ci tlenk?w, co pozwala na tworzenie elektrody bez forsowania pocz?tkowych cech, w celu zmniejszenia masy o?owiu w akumulatorze z zachowaniem ich d?ugi okres pracy.